[C#] 날짜 관련 함수 라이브러리

날짜사이 기간과 개월 수, 지정월의 마지막 날짜, 문자열 변경 등의 메소드 함수 두 날짜 사이의 기간 값 구하기 /// <summary> /// 날짜 사이의 기간을 리턴 /// </summary> /// <param name=”dtFrom”>시작일</param> /// <param name=”dtTo”>종료일</param> /// <returns>반환 기간일 ex)2년 4월 20일</returns> public string GetDateDiffer(DateTime dtFrom, DateTime dtTo) { DateTime dtCalc = dtTo.Date; int nYear = dtCalc.Year – … 자세히 보기